yusuf has hacip eserleri ve hayatı


Yusuf Has Hacip Eserleri Nelerdir?

Doğum ve Ölüm Tarihi 11. yüzyıl
yusuf has hacip11. yüzyıl şairlerindendir. Karahanlılar döneminde Balasagun’da yaşamıştır. Ünlü eseri Kutadgu Bilig’i 1069 yılında Kaşgar’da tamamlayarak, Süleyman Arslan Han’ın egemenliğinden sonra, hükümdar olan Hasan Arslan’a sunrnuştur.

Kutadgu Bilig, islamiyet sonrası Türk edebiyatının ilk yazılı eseri olması yönünden büyük bir önem taşır. Eser mesnevi biçimindedir ve Doğu Türkçesiyle yazılmış, 6645 beyitten meydana gelmiştir. Mutlu olma bilgisi anlamında olan Kutadgu Bilig, insana ahlaki öğütlerde bulunur.

Başlıca Eseri:
Kutadgu Bilig
Yusuf Has Hacib’in tek eseridir.
 

Yusuf Has Hacib, Karahanlı Devletinde yaşamış bir şâir ve devlet adamıdır. Balasagun şehrinde 1017 yılında dünyaya geldi. Manzum olarak Kutadgu Bilig adlı meşhur eserini yazdı. Bu kitabı, Kaşgar’a gelip, 1070′te Karahanlı hükümdarı, Uluğ Kara Buğra Hana arz etti. Kara Buğra Han, Türklerin ahlâk hukuk ve devlet idâresi ile törelerini çok güzel olarak dile getiren eseri, sarayında okuttu.
Kutadgu Bilig, Karahanlı Sarayında günlerce okunup, çok beğenildi. ‘Uluğ Has Hâcib’ unvânı ile başvezir yardımcılığı ile taltif edilerek, en yüksek Karahanlı devlet memuriyetlerinden biri verildi. Bu vazifesiyle ‘Yûsuf Has Hâcib’ olarak tanınıp, târih ve edebiyat literatürüne girdi.
Yûsuf Has Hâcib, İslâmî Türk edebiyatının, eseri elimize geçen ilk yazarıdır. Devrinin bilgin bir yazarı ve Türk tefekkür târihinin mümtaz bir düşünürüdür. Eserini, münâcât, nât, cihâr yâr-ı güzîn’i övme ile süslemiştir. Yûsuf Has Hâcib’in vefâtı muhtemelen 1077′dir.
Bu muazzam Türkçe eser, 6645 beyit olup aruzun fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl kalıbıyla yazılmıştır. Kutadgu Bilig, eski Türk ahlâk ve devlet telakkisi ile İslâmî itikadı birleştiren nasihatname ve siyasetname mahiyetinde didaktik bir eserdir.
Eserin asıl bölümü on ikinci bâbdan itibaren başlamaktadır. Dört bölümden oluşan bu kısım, dört kişi arasında geçen bir münazaraya dayanmaktadır. Bunlar doğru yasayı temsil eden “Kün Togdı“, kut (saadet, ikbal ve devlet)’u temsil eden “Ay Toldı“, aklı ve bilgiyi temsil eden vezirin oğlu “Ög-dülmiş” ve kanaat ve akıbeti temsil eden vezirin akrabası “Odgurmış“tır.
Kutadgu Bilig’in bilinen üç yazma nüshası vardır. Bunlar şunlardır:
1. Viyana nüshası: Uygur harfleriyle 1439′da Herat’ta yazılan bu nüsha TDK tarafından tıpkıbasım olarak yayımlanmıştır.
2. Kahire nüshası: İstinsah tarihi bilinmeyen bu nüsha Kahire’de bulunmuş olup Arap harfleriyle yazılmıştır.
3. Fergana Nüshası: 1914 yılında Fergana’da Zeki Velidi Togan tarafından bulunan nüs¬ha, Arap harfleriyle yazılmış olup başından birkaç yaprak eksiktir. Hacim itibariyle Kahire nüshasından daha hacimli olan bu nüsha da TDK tarafından tıpkı¬basım olarak yayımlanmıştır .
 
Üst