Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Nitelikleri

Züleyha

Yönetici

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Nitelikleri.jpgTürkiye Cumhuriyeti Devletinin Nitelikleri


Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin niteliklerinden bahsedildiğinde demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilir.
Türkiye’deki demokratik uygulamalara kısaca bakalım. Öncelikle demokrasi üzerinde duralım. Demokrasi; egemenlik hakkının kayıtsız, şartsız millete ait olduğu bir yönetim şeklidir. Demokrasilerde ülkeyi yönetme ve yasa çıkarma yetkisi bir partiye, bir kişiye veya bir zümreye ait değil halkın tümüne aittir. Halk bu yetkisini seçimler yolu ile yönetime getirdiği temsilcileri aracılığıyla kullanır. Belli dönemlerde yapılan seçimlerle halk temsilcilerini belirlemektedir. Vatandaşlar kanunlara göre seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Herkesin eşit oy hakkı vardır. Seçimlerde oylama gizli, oyların sayımı ise açık yapılır. Ülkemizde genel seçimler dört yılda bir yapılır. Demokratik ülkelerde devlet milletin güvenlik, huzur ve refahını sağlamakla görevlidir. Devlet milletin menfaatlerini gözetir. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu özellikleri taşıyan bir devlettir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Nitelikleri
Laik devletlerde din ve devlet işleri birbirinden ayrılır. Vatandaşlara inanç ve ibadet özgürlüğü tanınır. Ülkemizde herkes istediği dine inanmakta, istediği ibadeti yapmakta özgürdür. Hiç kimse inancından dolayı veya yapmış olduğu ibadetlerinden dolayı kınanamaz, suçlanamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin nitelikleri’nden biri de sosyal devlet olmasıdır. Sosyal devlet ilkesi, anayasamıza 1961 Anayasa’sı ile girmiş ve 1982 Anayasasında yerini korumuştur. Sosyal devlet çıkardığı kanunlarında ve yapmış olduğu uygulamalarında halkın yararını gözeten devlettir.

Sosyal devlet ayrım gözetmeksizin her vatandaşını eşit kabul eder ve herkese hizmet götürmeye çalışır. Sosyal devlet anlayışında devlet halkı için vardır ve halkı için çalışır. Devlet; eğitim-öğretim, sağlık, yol, su, elektrik ve iletişim hizmetini vatandaşlarına ulaştırmak zorundadır.

Bir toplumun düzen içinde yaşamasını sağlayan kuralların bütününe hukuk denir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü ilkesini kabul etmiştir. Bu ilke adalet kavramı nın temelini oluşturur. Hukuk devletinde herkes kanun önünde eşittir. Ayrıca her devlet kurumunun görev ve yetkileri anayasa ve yasalarla belirlenmiştir. Hiç kimse anayasa ve yasalara aykırı davranamaz. Bir hukuk devletinde yaşamak vatandaşlar için önemlidir. Çünkü hukuk devleti vatandaşın canını, malını, temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alır. Haksızlığa uğradığına inanan kişi mahkemeye başvurabilir. Kanunlara göre hükümlerin verildiği mahkemeler adaletin gerçekleştiği yerlerdir.
 
Üst