MİLLİ EDEBİYAT (1911-1923) GENEL ÖZELLİKLERİ

#1
MİLLİ EDEBİYAT (1911 1923) GENEL ÖZELLİKLERİ

Milli Edebiyat akımını 1911’de Selanik’ te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem gibi sanatçılar oluşturmuştur.

Ömer Seyfettin’in imzasız olarak yayımladığı “Yeni Lisan” adlı makale ile bu akımın özellikleri kamuoyuna duyurulmuştur.
-Milli edebiyatçılar Türkçenin sadeleşmesine büyük hizmet etmiş, Yeni Lisan olarak bilinen dilde sadeleşme hareketini başlatmışlardır.
-Eserlerin Türkçe sözcüklerle ve kurallarla yazılmasını, Türkçede karşılığı olan yabancı sözcüklerin kullanılmamasını, halk dilinde kullanılagelen Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılmasını, bunun dışında sonradan giren Arapça Farsça sözcük ve tamlamaların atılmasını istemiştir
- Sanat dili olarak İstanbul Türkçesini esas almışlardır.
- Şiirde Halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmış, aruz vezninin yerine hece veznini getirmişlerdir.
-Realizm ve naturalizmin etkisinde kalmış, eserlerinde işledikleri konuları Anadolu’dan seçmişlerdir.
-Roman ve hikayelerde toplumsal sorunları, milli konuları (özellikle Milli Mücadele ’yi) milliyetçilik düşüncesini; şiirlerde bireysel konuları işlemişlerdir.
-Eserlerinde mizah unsurlarına sıklıkla yer vermişlerdir.
 
Üst