Farklı bilim dallarına göre din tanımları

Eylem

Yönetici

Farklı bilim dallarına göre din tanımları


- Din bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan âyin ve inançlar sistemidir. (Emile Durkheim / Sosyolog)
- Din, insanın sonsuzu kavramasını sağlayan, akıl ve mantığa tabi olmayan zihnî bir meleke veya yetenektir. (Max Müller / Dil Bilimci)
- Din, dua, kurban ve inançla kendini gösteren bir arzudur.” (Feurbach / Filozof)
- Din, hayatın anlamını veren, öte dünya arayışını sağlayan ve model ortaya koyan bir tecrübedir.” (Mircea Eliade / Karşılaştırmalı Dinler Tarihçisi)


Dinin tarifini yapmaya çalışan Batılı ilim adamları genelde kendi uzmanlık alanları üzerinden bakarak dine ilişkin farklı tanımlar yapmışlardır. Bu tanımlarda öne çıkan husus felsefe, sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi disiplinlerin insana ve insanın duygu dünyasına ilişkin bazı yaklaşımlarıdır. Dini bağlanma, ilgi ve yansıtma olarak ele alan psikolojinin yanında mutlak olanı anlama ve kavrama arayışı olarak gören felsefi yaklaşımlar da olmuştur. Bazıları dini manevi tecrübenin bir ürünü olarak görürken bazıları da toplumsal hayatı düzenleme ihtiyacından kaynaklanan bir alan olarak tanımlamışlardır. Batılı aydınların dine yaklaşımları, dini kapsayıcı olarak tanımlamaktan uzaktır. Çünkü bu tanımları yapan bilim adamları dini yalnızca bir yönüyle ele almakta ve dinin gerçek yapısını ortaya koymakta yetersiz kalmaktadır. Bilhassa 18. ve 19. yüzyıllarda Batı’da etkili olan bazı bilim dalları, materyalist
ve pozitivist görüşlerin etkisiyle dinin vahiy kaynaklı olmadığını iddia etmişlerdir.
Somut olmayan ve duyu organlarıyla algılanamayan her şeyi yok sayan bu anlayış,
Allah Teala ve O’nun vahiy gönderdiği gerçeğini de inkâr etmiştir. Bu anlayışa göre topluluklar, cehalet ve korkuları yüzünden
kendilerince tanrılar üreterek bunlara tapınmışlardır.
 
Üst