Atatürk'ün Samsun'a çıktığındaki rütbesi neydi

#1

Atatürk'ün Samsun'a çıktığındaki rütbesi 9. Ordu Müfettişiydi

Başta Harbiye Nazırı Şakir Paşa olmak üzere Dahiliye Nazırı Mehmed Ali Bey, Bahriye Nazırı Avni Paşa, Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi (Genel Kurmay Başkanı) Cevad (Çobanlı) Paşa ve Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye İkinci Reisi Diyarbekirli Kâzım (İnanç) Paşa gibi büyük devlet erkânı, Mustafa Kemal Paşa’nın müfettişlik görevi ile ilgili işlemlerini görülmemiş bir sürat ve çabuklukla tamamlamışlar ve Paşa’yı 15 gün içinde Samsun’a uğurlamışlardır. Eğer adlarını zikrettiğimiz büyük devlet erkânından biri veya birkaçı Paşa’ya karşı menfi bir tavır alsaydı veya en azından bu işe ilgisiz kalsaydı, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmesi tehlikeye düşebilirdi. Çünkü zaman aleyhimize işliyordu. 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar İzmir’e çıkmışlardı. İşgal sınırlarını nerelere kadar genişletecekleri insaflarına kalmıştı. Ayrıca, işgal komutanları Osmanlı idaresini her gün daha fazla kontrolleri altına alıyorlardı. Öte yandan, Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıktığı gün Kafkaslar’dan İstanbul’a dönen İngiliz Karadeniz Ordusu Komutanı General Milne, bu tayinden şüphelenmiş olmalı ki “…Bu subayların ne gibi görevler yapacaklarım ve düşünülen tensikatın (düzenlemenin) mahiyetinin neden ibaret olduğunun lütfen açıklanmasını istirham ederim”* diye Harbiye Nâzırlığı’ndan durumu sormuştur. General Milne 6 Haziran 1919 tarihli yazısında da, “Kemal Paşa ile maiyetinin derhal İstanbul’a dönmeleri için emir buyrulmasını talep ederim”5 diyerek, asıl niyetini açığa vurmuştur.

General Milne’nin bu yazıları bize tayin ile ilgili işlemlerin tamamlanmasında acele edilmekle ne kadar isabetli davranıldığını göstermektedir. Yoksa bu iş daha başlamadan bitebilirdi.
 
Üst